Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 32 of 32 (0.173 secs)
You searched for: subject:"Sermons, Scottish Gaelic"
[texts][Gaelic sermons] - Campbell, John G. (John Gregorson), 1836-1891
Preached by J.G. Campbell at Tiree as presentee to that parish
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 252
[texts]Aon shraichte de shearmoinibh taghta (Volume 1874) - Candlish, Robert Smith, 1806-1873
Edition statement from p. [4]
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 34
[texts][An ceangal eaglais a tha eadar creidich agus an clann bheag : agus, 'na lorg sin, a' chr a tha aca air baisteadh : searmoin ... (Volume 1825) - Spence, James

Keywords: Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 71
[texts]Slighe na slainte = (The way of Salvation) : searmoin - Spurgeon, C. H. (Charles Haddon), 1834-1892
Translation of: The way of Salvation
Keywords: Salvation; Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 159
[texts]Ceithir searmoinan - Dewar, Daniel, 1788-1867
In wrappers, upper wrapper printed
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 193
[texts]Deagh mhisneachd do na dbarraich - Spurgeon, C. H. (Charles Haddon), 1834-1892
HM
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 133
[texts]The Gaelic preacher; and, Scripture interpreter - Dewar, Daniel, 1788-1867
Description based on: No. 4 (Aug. 1829)
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 200
[texts]R o Sharon - Mackenzie, Lachlan, 1754-1819
"... two translated sermons, originally written in English by Rev. Lachlan Mackenzie ..."--T. p
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 142
[texts]Guth mo ghrdh (agus searmoinean eile) - M'Cheyne, Robert Murray, 1813-1843
"These sermons were translated by the late Rev. A. Sinclair, M.A. ..."--T. p
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 172
[texts]Criosd an t-eadarmheadhonair 'n a Righ : searmoin mu Fhianuis Eaglaise Saoire na h-Alba, a rinneadh ann an Eaglais Shaoir Ghaidhealaich Dhuneidin, air a cheud la de 'n Bhliadhna 1860 - Maclauchlan, Thomas, 1816-1886
HM
Keywords: Bible; Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 140
[texts][Searmoinian] - Welsh, John
[1st pt.] Ochd searmoinean deug, taghta -- [2nd pt.] Da fhichead 'sa h-ochd do shearmoinean taghta -- 3rd pt. Fichead searmoin taghta
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 207
[texts]The spiritual warfare = An cogadh spioradail : searmoin - Macleod, Norman, 1783-1862
BC
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 167
[texts]Aireamh thaghta de shearmoinibh - Blair, Hugh, 1718-1800
With half t.p. and a portrait
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 176
[texts]The spiritual warfare = An cogadh spioradail : searmoin - Macleod, Norman, 1783-1862
BC
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 200
[texts]Searmona - MacDiarmid, Ewen, d. 1801
BC
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic; Sermons, Scottish
Downloads: 186
[texts]"Compel them to come in" = "Co-eignich iad gu teachd a steach" : searmoin - Spurgeon, C. H. (Charles Haddon), 1834-1892
BC
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic; Sermons, English
Downloads: 205
[texts]"Compel them to come in" = "Co-eignich iad gu teachd a steach" : searmoin - Spurgeon, C. H. (Charles Haddon), 1834-1892
BC
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic; Sermons, English
Downloads: 161
[texts]Searmona - MacDiarmid, Ewen, d. 1801
BC
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic; Sermons, Scottish
Downloads: 271
[texts]Searmon agus aid - Kennedy, John, 1819-1884
Sermon based on Luke xix. 10
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic; Sermons, Scottish
Downloads: 136
[texts]An t-uisge beo : searmoin - Mackenzie, Lachlan, 1754-1819
Title from caption
Keywords: Christian life; Sermons, Scottish; Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 134
[texts]"Cumail gu daingean samhladh bhriathar falla" : searmoin - Muir, William, 1787-1869
Translation note in English
Keywords: Bible; Sermons, Scottish Gaelic; Sermons, Scottish
Downloads: 173
[texts]An tiodhlac do-labhairt : a Gaelic sermon - Cook, Archibald, 1789-1865
HM
Keywords: Free Church of Scotland; Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 228
[texts]"Cumail gu daingean samhladh bhriathar falla" : searmoin - Muir, William, 1787-1869
Translation note in English
Keywords: Bible; Sermons, Scottish Gaelic; Sermons, Scottish
Downloads: 129
[texts]Aireamh thaghta de shearmoinibh - Blair, Hugh, 1718-1800
BC
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic -- Translations from English
Downloads: 320
[texts]An t-uisge beo : searmon - Mackenzie, Lachlan, 1754-1819
Title from caption
Keywords: Christian life; Sermons, Scottish; Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 174
[texts][Searmoinian] - Welsh, John
[1st pt.] Ochd searmoinean deug, taghta -- [2nd pt.] Da fhichead 'sa h-ochd do shearmoinean taghta -- 3rd pt. Fichead searmoin taghta
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic -- Translations from English
Downloads: 497
[texts]Searmoinean dhcha : no teagasgan aithghearr agus soilleir, chum feum theaghluichean, sgoilean, agus chomunnan crhach - Burder, George, 1752-1832
BC
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic -- Translations from English
Downloads: 299
[texts][Searmoinian] - Welsh, John
[1st pt.] Ochd searmoinean deug, taghta -- [2nd pt.] Da fhichead 'sa h-ochd do shearmoinean taghta -- 3rd pt. Fichead searmoin taghta
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic -- Translations from English
Downloads: 293
[texts][Searmoinian] - Welsh, John
[1st pt.] Ochd searmoinean deug, taghta -- [2nd pt.] Da fhichead 'sa h-ochd do shearmoinean taghta -- 3rd pt. Fichead searmoin taghta
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic -- Translations from English
Downloads: 188
[texts]Macleoid am mortair : guth o bhruaich na Siorruidheachd, searmon a chaidh liubhairt ann an Eaglais-Sgireachd Inbhirnis, air di-luain, 24amh la de mhios dheireannach an fhoghair 1831, air ball an deigh do Uistein Macleoid a bhi air a chrochadh, air son mort oillteil Mhurchaidh Ghrannt ... - Clark, Alexander, 1797-1852
Translated by Ebeneser Davidson
Keywords: Macleod, Hugh; Grant, Murdo; Sermons, Scottish Gaelic; Sermons, Scottish
Downloads: 183
[texts]Co'-eignaghadh soisgeulach : searmoin - Boston, Thomas, 1677-1732
Gaelic translation of: Gospel compulsion
Keywords: Renwick, James, 1662-1688; Mackail, Hugh; Sermons, Scottish; Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 274
[texts]Gaelic and English sermons of the late Rev. John Macalister, with memoir (Volume 1896) - Macalister, John, 1789-1844
With half title
Keywords: Macalister, John, 1789-1844; Free Church of Scotland; Sermons, Scottish Gaelic; Sermons, English
Downloads: 92
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)